Thursday, 28 October 2021

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล “เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย”

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล “เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ