Thursday, 28 October 2021

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์คนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์คนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ให้รับทราบโดยทั่วกัน