Thursday, 30 June 2022

ขอประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 5 -9 พ.ค. 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมอุตวิทยาการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 5 -9 พ.ค. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ในประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน