Thursday, 30 June 2022

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตาม QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้