Monday, 18 October 2021

เชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า (ชั้น 2)