Thursday, 28 October 2021

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ที่ 31กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า นำตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำศตวรรษที่ 21(วิศวกรสังคม ซ่อมแซม เสริมสร้างสังคม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ลำพูนและสภาเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน