Monday, 18 October 2021

กิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้จักรอุตสาหกรรมในการใช้งาน การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้งาน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกกลุ่มเย็บผ้า จำนวน 60 คน