วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562

กิจกรรมประเพณีลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน โดยให้เด็กร่วมกันทำกระทง และลอยกระทง เนื่องในโอกาสประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562