Thursday, 28 October 2021

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำการเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด บริเวณถนนเส้นขนาน ตั้งแต่หน้าโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ถึงถนนหน้าลานพุทธามหาชัย หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย สวนเฉลิมพระเกียรติหน้าสถานีรถไฟ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความมีวินัยในตนเอง การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น