Monday, 18 October 2021

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ 15 ก.ค.2563 เทศบาตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๕๐ คน ดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ล้างทำความสะอาดตลาดและเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบบริเวณตลาดหล่ายสาย และลานพุทธามหาชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดให้มีการวัดไข้และแจกถุงมือพลาสติกเพื่อป้องกันเชื้อโรค แก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ  เช่น  ความมีวินัยในตนเอง   การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ   การตรงต่อเวลา    การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น