Wednesday, 28 September 2022

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทาสบเส้า และนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปี 2565 ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและลักษณะนิสัย ให้เหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็กเล็ก สามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า