Wednesday, 28 September 2022

กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

07 Dec 2021
119

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้