Monday, 18 October 2021

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าและนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า