Monday, 18 October 2021

การประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนางสาววารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อนำปัญหา ความต้องการเร่งด่วนและแนวนโยบายของรัฐ มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่เทศบาล ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน