Wednesday, 28 September 2022

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

ปีงบประมาณ 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

–ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2565(รอบ 6 เดือน)

ปีงบประมาณ 2564

–ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลทาบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ12 เดือน)