Thursday, 30 June 2022

การนับระยะเวลาในการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ “ระยะเวลา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี”

📌ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี อายุ 35 ปี และสมาชิกสภาเทศบาล อายุ 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

📌ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร

📌ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล อายุ 18 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เกิดก่อน 30 มี.ค. 46

📌ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ย้ายเข้าก่อน 29 มี.ค. 63

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง