Monday, 18 October 2021

“กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ”

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” จำนวน 100 ตอน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้ทางเครือข่าย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้รับทราบ และสามารถส่งต่อสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ดังกล่าวฯ ผ่านหอกระจายข่าวในชุมชนของท่านได้รับทราบต่อไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ Mobile Application “อยู่ไหน” เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหาย สามารถแจ้งเบาะแสและค้นหาคนหายได้ด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าวฯ

กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ 365 ตอน

Application U-NAI